Chương trình kỹ thuật phục hình răng tổng quát

Chương trình đào tạo chuyên sâu

- Phục hình chuyên tháo lắp: 5 tháng/ khóa.

- Phục hình chuyên cố định: 7 tháng/ khóa.

- Phục hình khung bộ: 5 tháng/ khóa.

- Kỹ thuật viên sườn kim loại: 5 tháng/ khóa.

- Chỉnh nha tháo lắp: 5 tháng/ khóa